ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

amely a krakkói székhelyű Fashion Kaya, (székhelycím:, Fashion Kaya, s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, székhelye ul .Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, KRS 47614978 számon bejegyezve a Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27 által, nemzeti adóazonosító száma ( NIP ): 47614978, cégjegyzékszám ( REGON ) : 202239778748, Telefonszám: +421907410429, e-mail cím: info@kaystyle.sk ; képviseli: Karin Barcziová Korytková ügyvezető) mint a https://kayastyle.sk internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Eladó”) másrészről a honlapra látogató vagy ott megrendelést adó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen általános szerződési feltételek a Honlapon elektronikusan rögzített megrendelés jóváhagyásával lépnek hatályba; az ilyen megrendeléssel Vásárló egyben kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), melyek közte és az Eladó között létrejött szerződés részét képezik. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et, melynek mindenkori szabályaihoz Vevő a Honlapon tudja megismerni. A módosított szerződési felételek csak a módosítást követően leadott megrendelésekre vonatkoznak.

 

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

·         2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;

·         Az Európai Únió Tanácsának 44/2001/EK rendelete;

·         Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

·         a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

·         a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

 

2. Az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. A honlapon elérhető termékek kiválasztásával, a mennyiségi, szín és méret adatok megadásával, majd a termék internetes „kosárba” helyezésével és Eladó 24 órán belülielektronikus visszaigazolásával Eladó és Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. A „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomása előtt Vásárlónak lehetősége van a megrendelés áttekintésére és a címadatoknak a  módosítására is. A „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával Vásárló elfogadja a jelen szabályzatban foglalt feltételeket amelyről írásbeli, email-es visszaigazolást kap. A visszajelzéssel Eladó megerősíti a szerződés létrejöttét, de az esetleges visszautasításra is ezen visszajelzés szolgál. A megerősítés tartalmazza a megrendelt áru mennyiségét, vételárát, a kiválasztott kézbesítési és fizetési módot, a kézbesítés várható idejét és a vevő által megadott cím adatokat, továbbá a reklamáció és szerződéstől való elállás feltételeit is.

A megrendelés történhet telefonon is vagy írásban a info@kayastyle.sk e-mail címen  is. 
Az on-line megrendeléseket a hét minden napján, a nap 24 órájában meg lehet tenni, a telefonos és e-mailben történő megrendelésre munkanapokon, 9:00 és 17:00 óra között van lehetőség. A hétvégén, vagy munkaszüneti napokon adott rendelések az azokat követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra. Vásárló regisztráció nélkül is adhat megrendelést.
A megrendelés feltétele az űrlapon szereplő összes kötelező adat pontos megadása, melyek elengedhetetlenek a termék kézbesítéséhez és a megfelelő  számlázásához.

Adatbeviteli hibák kijavítására elektronikus levélben van lehetőség, Eladó fentiekben feltüntetett e-mail címén.  

A termék tulajdonjoga a vételár kifizetése a termék birtokának átruházását követően száll át a Vásárlóra. Az Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát és a szállítás költségét mind az Eladó, mind a regisztrált Vásárló a Honlapon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.

 

2.2. A Honlapon szereplő termékeket Eladó részletes leírással látta el, amely kiterjed az árra, a termék anyagára és egyéb lényeges tulajdonságaira.  A termékekről készült képek és leírások a konkrét modellre vonatkoznak.

2.3. A termék vételárának bankkártyával történő kifizetése illetve előre átutalása esetén a szerződés Eladó általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az Eladó számláján jóváírásra kerüljön. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a Vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.

 

3. A vételár megfizetése

3.1. A termék vételárát utánvéttel, készpénzben lehet megfizetni. Az utalási információkat és az utánvét szolgáltatás díját az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmazza

 

.Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás közlemény rovatában az Ügyfél köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját. A vételár megfizetésének az az időpont számít, amikor a termék vételára hiánytalanul jóváírásra kerül a visszaigazoló levélben megjelölt bankszámlán. Banki átutalással történő fizetés esetén a termék szállításra történő átadása a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírását követően történik meg. Átutalással történő fizetés esetén, amennyiben a vételár a megrendelés beérkezését követő 3. (harmadik) banki értéknapig nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ezzel kapcsolatban vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

3.2. A Holnapon feltüntetett árak valósak, a megrendelés visszaigazolásában szereplő árak abban az esetben sem változnak, ha Eladó közben megváltoztatja a termék vételárát. A fentiek figyelembevételével a termékek honlapon feltüntetett vételárát Eladó megváltoztathatja, ár és egyéb kedvezményt biztosító akciókat indíthat és zárhat le. A vételár az általános forgalmi adót és – amennyiben ilyen fizetendő – a vámot is tartalmazza. Amennyiben az Eladó az internetes megrendelést követően rajta kívül álló ok miatt, így különösen hiányos adatok, vagy utóbb bekövetkező árfolyam ingadozás miatt nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben a teljesités felmondása előtt felveszi a kapcsolatot az ügyféllel az adatok egyeztetése érdekében. Egyebekben a teljesítés elmaradásáról a Vásárlót haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja.

 

3.3. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Eladó értesíti. A Vásárlónak ilyen esetben jogában áll a rendeléstől elállni.

 

3.4 Amennyiben a megrendelésben a Vásárló által rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely feltételével, Eladó a rendelést indokolás nélkül törölheti.

 

3.5. A Honlapon feltüntetett ár a szállítási szolgáltatás árát nem tartalmazza. A futár igénybevételével történő szállítási szolgáltatás díja termékenként és a vásárlót terhelően 1680 Forint. A szállítás 24320 Ft-ot meghaladó vételár esetén díjmentes. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

 

4. A termék átadása – átvétele

 

A termék várható kiszállítási ideje még a „Megrendelés és fizetés” gomb lenyomása előtt megismerhető. Az Eladó a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul kiszállítás céljából a terméket a futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálat a kiszállítást Budapesten a csomag felvételétől számított egy munkanapon belül vállalja (08-17 óra között), Budapesten kívül 2 munkanapon belül. Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

Futárszolgálatos kiszállítás esetén kiküldött termékeink zárómatricával vannak ellátva. Amennyiben ez sérült, fel van vágva, vagy el van tépve, úgy kérjük, a csomagot ne vegyék át, és jelezzék ügyfélszolgálatunknak. A csomagok biztosítva vannak, amennyiben azonban sérülten átveszi azt és nem jelzi a futárnak a sérülést, úgy nem áll módunkban utólag cserélni a terméket. Felhívjuk figyelmét, átvételkor még a szállító jelenlétében ellenőrizze a csomagolást (esetlegesen szakadt, benyomódott, lyukas-e a csomagolás), és azt csak sérülésmentesen vegye át.

 

5. Elállási jog

 

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljon.

A természetes személy Vásárló az internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

A Vásárlói elállást egyértelműen közölni kell ez Eladóval. Elállás esetén Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Jogszerű elállás esetén az Eladó a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. A visszatérítés az ügyfél által választott fizetési módon történik, kivéve abban az esetben, ha az ügyfél más fizetési módot kér. Az ügyfelet nem terheli banki költség a vételár visszatérítésével kapcsolatban. Eladónak jogában a visszafizetést felfüggeszteni a termék visszaérkeztéig, vagy a visszaküldés hitelt érdemlő igazolásáig. Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből fakadó töbletköltséget a vállalkozás nem köteles megtérteni. 

 

 

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült, használt termékre. A méret ellenőrzését meghaladó mértékű használat az elállási jog elveszítésével jár.

Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt a Vásárló sérült állapotban juttatja vissza. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó a Vásárló költségére visszaküldi vagy felelős őrzésbe veszi.

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot írásban kell megküldeni a termék átvételét követő 14 napon belül. Postai úton történő levél megküldésével a GLS Hungária Kft címén, Budapest, Széchenyi u. 18b, 1174 Hungaria, ahol az Kayastyle.sk-visszaküldés”vagy „Answear.hu elállás” megjegyzést jól láthatóan fel kell tüntetni. Az elállási nyilatkozat e-mail üzenetben is teljesíthető az Eladó fentiekben feltüntetett e-mail címén, vagy a Honlapon elérhető formanyomtatvány használatával. Elállás esetén Eladó egyértelmű visszaigazolást küld a Vásárló e-mail címére az elállási nyilatkozat beérkezéséről.
 Az sms-ben vagy telefonon közölt elállás nem minősül joghatályosnak.

A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben vagy telefonon jelezhetik.

Az Eladó tájékoztatást ad arról és kifejezetten felhívja a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. alapján a fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén megillető elállási jog vonatkozásában fogyasztónak a hivatkozott Kormányrendelet 4. § 2. pontjában foglalt utaló szabállyal hivatkozott Polgári Törvénykönyvről szóló 8:1. § (1) bekezdés 3. pont alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. Külön felhívja Eladó a vele szerződő harmadik személyek figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. hatálya a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződésekre) terjed ki.

6. Jótállás

 

6.1. A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a számla tekintendő jótállási jegynek.

A vásárló reklamációval élhet az áru postai úton történő visszaküldéséhez csatolt hibaleírással, vagy Honlapon elérhető reklamációs nyomtatvánnyal .  Reklamáció esetén a terméket ajánlott küldeményként vagy más módon  a raktár címére kell visszaküldeni vásárlás igazolásával „ Answear.hu online bolt reklamáció” megjegyzéssel, amelyet a csomagon jól láthatóan fel kell tüntetni. A vásárló az áru beérkezésétől számított 14 napon belül értesítést kap Eladótól a reklamáció kezeléséről.

6.2. Eladó a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a terméket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A termék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék sérülésmentes. Ha a termék hibája nem garanciális jellegű vagy a reklamáció jogszabály szerint nem elfogadható, akkor a reklamációra adott véleménnyel együtt visszaküldésre kerül a Vásárló részére. Ha a visszaküldés meghiúsul, a terméket az Eladó felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a hibára a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni az esetleges felmerült fuvarozási / futár illetve tárolási költségek megtérítésével egyidejűleg.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Vásárló esetleges a fogyasztói panaszait az Eladónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelésben a Vásárló által megadott email címre illetve az Eladó e-mail címére küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el. A vásárlói panasz elutasítása esetén a Vásárló a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti .  A fogyasztóvédelmi képviselet térítésmentesen képviseli a vásárlók jogait, fogyasztóvédelmi képviselő az önkormányzatoknál is elérhető .   Az ODR az EU vásárlóinak interaktív fogyasztóvédelmi platformja, melynek segítségével a Vásárló panaszt tehet ezen a címen: ec.europa.eu/consumers/odr.  

7.2. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Eladót azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Eladó arra, hogy megadott személyes adatait az Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, az Eladó e-mail címére küldött levélben.

7.3. A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

7.4. A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Eladónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Eladó jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

7.5. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

7.6. A Honlapon az Eladó által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Eladó szellemi tulajdonát vagy a termékek gyártóinak tulajdonát képezik. A Honlapon feltüntetett árujelzések és márkanevek a jogos tulajdonosaikat illetik és Eladó csak információs céllal publikálja azokat.

Az Eladó által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Eladó előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Eladó a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

7.7. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

7.8. A felek esetleges jogvitáikat a fentiekben megjelölt peren kívüli lehetőségekkel próbálják meg elsődlegesen rendezni. Esetleges peres jogvitáira a magyar polgári perrendtartás szabályai szerint hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező bíróság jár el.

7.9. A szolgáltatás igénybevételéhez internetes elérhetőség, hiperhivatkozást kezelő böngészőprogram (Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome vagy hasonló alkalmazás) és email fiók szükséges.

  1. A tárhelyszolgáltató székhelye: Media Ambassador

 e-mail címe:info@mediaambassador.com

 

8. Adatvédelmi rendelkezések

 

8.1. Üzemeltető mint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a szerződés alkalmazása során az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.

Üzemeltető kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.

Eladó a szerződés kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné azok illetéktelenek részére történő eljutását.

8.2. Eladó adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Vásárló nem saját személyes adatait adja meg, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.

8.3. Eladó a honlapra látogatók személyes adatait nem rögzíti, de a Vásárlók IP címe rögzítésre kerül. Az on-line vásárlás során Vásárló személyes adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, kapcsolatfelvétel, jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, dátum. Az adatkezelés időtartama a garanciális kötelezettségekre tekintettel 1 év.

8.4. Az üzemeltető a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amely egy adat elhelyezését és visszaolvasását jelenti. Ennek alkalmazásához Vásárló a megrendeléssel hozzájárul. Ennek a műveletnek a célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés időtartama 2 év. A sütik alkalmazását internetes böngészőjében a Vásárló letilthatja.

8.5. A honlapon keresztül megadott adatok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók székhelyein történik. A személyes adatok kezelése során Üzemeltető olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek. Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, a honlapmotor két faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi a jelszót,  a honlap HTTPS titkosítású szerveren szolgálja ki a Vásárlókat.

8.6. A megrendelések teljesítése körében adatfeldolgozónak minősülnek Eladó alkalmazottai. Üzemeltető fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor erről Vásárlót elektronikus úton tájékoztatni köteles.

8.7. Vásárló elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. Eladó a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. Vásárló jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125