Reklamačný poriadok

  1. ODOVZDANIE TOVARU: 

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená založením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. 

Stručne prekonzultujte s našim zamestnancom, či nie je možné závadu odstrániť. 

Tovar pošlite poštou alebo odovzdajte osobne na adrese: Fashion Kaya s.r.o,OC CENTRAL, Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prípadné nejasnosti prosím konzultujte:

Telefonicky:

Mobil: 0907 410 429

E-Mailom:
reklamacie@kayastyle.sk alebo info@kayastyle.sk


2. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA: 

Bezplatná záručná oprava porúch je poskytnutá, pokiaľ:

  • tovar je dodaný na reklamáciu  vrátane príslušenstva a dokumentácie spolu s dokladom o nákupe
  • je s tovarom zaslaný podrobný popis závady
  • tovar nebol vystavený cudziemu vplyvu
  • tovar nebol používaný iným spôsobom ako podľa návodu k obsluhe a poučenia pri nákupe
  • sa nejedná o bežnú údržbu
  • závada nebola spôsobená vonkajšími vplyvmi (znečistenie)
  • výrobok nebol mechanicky poškodený

Nepotvrdený , neúplný alebo prepisovaný záručný list je neplatný

K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. 


3. REKLAMÁCIA: 
.

Dlžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v dodacom alebo záručnom liste. 

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 30dní) vymenený za iný, alebo nový kus rovnakého typu. 

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

4. STAV REKLAMÁCIE: 

Vyriešenie reklamácie zákazníkom oznamujeme e-mailom na Vami uvedený e-mail pri registrácii alebo telefonicky.


5. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU: 

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom. 
Prepravu opraveného/vymeneného tovaru (ktorý bol dňom prebratia obchodníkom v záručnej lehote) naspäť zabezpečuje obchodník na svoje náklady.